Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* MỖI CÁ NHÂN CHÚNG TA TIẾC PHÁP, SẼ MẮC QUẢ BÁO NGU SI

MỖI CÁ NHÂN CHÚNG TA

TIẾC PHÁP, SẼ MẮC

QUẢ BÁO NGU SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Kinh Lăng Nghiêm đúng là bi tâm triệt để của Như Lai, chẳng trách gì tại Ấn Độ vào thời cổ coi Kinh này là Quốc Bảo, Huyền Trang Đại Sư tới Ấn Độ không thấy Kinh Lăng Nghiêm. Người ngoại quốc tiếc pháp.

Do vậy, Ấn Độ bị mất nước, toàn bộ Phật Pháp ở Ấn Độ bị tiêu diệt là vì có nhân quả:

Họ tiếc pháp. Họ cất giấu bộ Kinh Điển hay nhất, chẳng cho người nước ngoài xem. Do vậy, Huyền Trang Đại Sư  không thấy. Ngài Bát Lạt Mật Đế đem Kinh này tới Trung Quốc, gặp nhiều khổ nạn to lớn, mấy lượt lén đem đi đều bị hải quan, quan thuế, tuần tra biên phòng bắt được. Kiểm thấy, họ bắt Sư về, Sư lại còn bị xử phạt.

Đến cuối cùng, không còn cách nào, Sư phải chép Kinh bằng chữ nhỏ, xẻ thịt nơi bắp tay để giấu vào, dùng kim may lại, mang đi như vậy thật chẳng dễ dàng. Mỗi cá nhân chúng ta tiếc pháp sẽ mắc quả báo ngu si. Một Quốc Gia tiếc pháp sẽ mắc quả báo trong tương lai Phật Pháp tiêu diệt.

Cho đến hiện tại, đã hơn một ngàn năm xứ Ấn Độ không có Phật Pháp, do vì tiếc pháp đấy. Quả thật, nhân quả báo ứng không sai sót mảy may.

Trung Quốc có nhiều người được thành tựu nơi Phật Pháp, nói thật ra, số người được đắc lực do Kinh Lăng Nghiêm chiếm một tỷ lệ hết sức lớn, họ biết xả vọng dùng chân.

Trong sách Chánh Mạch, Giao Quang Đại Sư đã nói:

Bỏ Thức, dùng Căn, tức là bỏ vọng tâm, dùng chân tâm thường trụ, trong một đời này ắt sẽ có thể thành Vô Thượng Đạo. Nếu chúng ta đem lý luận và phương pháp ấy của Kinh Lăng Nghiêm áp dụng vào niệm Phật thì trong một đời chúng ta sẽ có thể đạt được lý nhất tâm bất loạn.

Nếu Quý Vị học các Pháp Môn khác để đạt được Minh Tâm Kiến Tánh, Đại Khai Viên Giải sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng vận dụng lý luận ấy vào phương pháp Niệm Phật thì quả thật trong một đời sẽ có thể đắc lý nhất tâm.

Cũng có các vị hỏi:

Bao lâu mới làm được?

Thời gian dài hay ngắn tùy theo mỗi người mỗi khác, tùy thuộc Quý Vị có thật sự làm hay không?

Có phải là làm chẳng gián đoạn hay không?

Nếu Quý Vị thật sự tu, tu học chẳng gián đoạn thì thưa với Quý Vị, ba năm sẽ đắc lý nhất tâm bất loạn. Cổ Nhân đã nêu gương, thật sự phi phàm.

***