Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

MỘT MẶT LÀ TỰ MÌNH TU HÀNH, MẶT KHÁC LÀ ĐEM PHẬT PHÁP GIỚI THIỆU ĐẾN MỌI NGƯỜI

MỘT MẶT LÀ TỰ MÌNH TU HÀNH, MẶT KHÁC LÀ ĐEM PHẬT PHÁP GIỚI THIỆU ĐẾN MỌI NGƯỜI
0