Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

MƯỜI PHÁP GIỚI KHÔNG LÌA MỘT TÂM NIỆM

CHÂN ĐẾ ĐÃ KIẾN TÁNH, MƯỜI PHÁP GIỚI CHƯA KIẾN

CHÂN ĐẾ ĐÃ KIẾN TÁNH, MƯỜI PHÁP GIỚI CHƯA KIẾN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CƠ SỞ CỦA VẬT CHẤT LÀ TÂM NIỆM

CƠ SỞ CỦA VẬT CHẤT LÀ TÂM NIỆM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI PHÁP GIỚI ĐỀU TRONG MỘNG

MƯỜI PHÁP GIỚI ĐỀU TRONG MỘNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không