Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

MƯỜI PHÁP GIỚI - TẬP SÁU - PHÁP GIỚI CỦA TRỜI

MƯỜI PHÁP GIỚI - TẬP SÁU - PHÁP GIỚI CỦA TRỜI
0