Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

MUỐN CỨU TRÁI ĐẤT NÀY, MUỐN CỨU THẾ GIỚI NÀY ÔNG NÓI CHỈ CÓ HỌC THUYẾT KHỔNG MẠNH VÀ PHẬT PHÁP ĐẠI THỪA

MUỐN CỨU TRÁI ĐẤT NÀY, MUỐN CỨU THẾ GIỚI NÀY ÔNG NÓI CHỈ CÓ HỌC THUYẾT KHỔNG MẠNH VÀ PHẬT PHÁP ĐẠI THỪA
0