Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

NĂM ĐÓ TỊNH TÔNG HỌC HỘI THÀNH LẬP, CHÚNG TA ĐỊNH RA CƯƠNG LĨNH TU HÀNH

0