Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

NĂM KHOÁ MỤC TU HÀNH THEO PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ