Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

NGÀN VỊ PHẬT ỦNG HỘ, PHẬT PHÁP MỚI CÓ THỂ THƯỜNG TRỤ THẾ GIAN, MỚI CÓ THỂ LỢI ÍCH HẾT THẢY CHÚNG SANH

NGÀN VỊ PHẬT ỦNG HỘ, PHẬT PHÁP MỚI CÓ THỂ THƯỜNG TRỤ THẾ GIAN, MỚI CÓ THỂ LỢI ÍCH HẾT THẢY CHÚNG SANH
0