Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ CHÍNH LÀ ĐẾ THÍCH THIÊN, THIÊN CHỦ CỦA CÕI TRỜI ĐAO LỢI

NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ CHÍNH LÀ ĐẾ THÍCH THIÊN, THIÊN CHỦ CỦA CÕI TRỜI ĐAO LỢI
0