Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

NGƯỜI CÓ CÔNG PHU TU HÀNH LÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP, NGƯỜI THƯỜNG LÀ NGƯỜI GIÁN TIẾP

0