Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

NGƯỜI THẾ GIAN CHÚNG TA THÔNG THƯỜNG NÓI ĐẾN CÕI TRỜI LÀ THƯỜNG NÓI ĐẾN ĐAO LỢI THIÊN

NGƯỜI THẾ GIAN CHÚNG TA THÔNG THƯỜNG NÓI ĐẾN CÕI TRỜI LÀ THƯỜNG NÓI ĐẾN ĐAO LỢI THIÊN
0