Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO, GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN