Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

NÓI TÍN NGUYỆN TRÌ DANH LÀ Y THEO PHƯƠNG PHÁP NÀY ĐỂ TU HÀNH

0