Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

* PHÀM NHỮNG NGHIỆP NÀO GIẢM THIỂU THAM SÂN SI MẠN, THÌ CHÚNG ĐỀU LÀ PHẬT SỰ

PHÀM NHỮNG NGHIỆP NÀO

GIẢM THIỂU THAM SÂN SI MẠN

THÌ CHÚNG ĐỀU LÀ PHẬT SỰ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Nghiệp là sự nghiệp, sự nghiệp thế gian. Sự nghiệp thế gian rất nhiều, rất rộng. Chẳng riêng gì Bồ Tát tại gia đắm chấp sự nghiệp thế gian, Xuất Gia Bồ Tát cũng thường bị phiền não tập khí che đậy, nên cũng tham nhiễm sự nghiệp thế gian.

Trước hết, phải hiểu rõ thế gian là gì?

Thế gian là Lục Đạo. Quý Vị kinh doanh, tạo tác các sự nghiệp chẳng thể thoát khỏi Lục Đạo luân hồi, thì những sự nghiệp ấy là sự nghiệp thế gian.

Quý Vị tu thiện, tích đức, tu phước để đời sau sẽ làm Đại Phạm Thiên Vương, là người mà bất cứ Vua chúa nào trong Thế Giới này đều chẳng sánh bằng thì sai quá xá rồi.

Dù Quý Vị làm Đại Phạm Thiên Vương thì vẫn là sự nghiệp thế gian. Quý Vị mới hiểu phạm vi của sự nghiệp thế gian rất rộng. Sự nghiệp hèn kém là sự nghiệp chẳng tốt lành.

Hèn kém là gì?

Là tam ác đạo trong Lục Đạo.

Quý Vị kinh doanh, tạo tác những sự gì?

Là sự nghiệp Ngạ Quỷ đạo, là sự nghiệp Súc Sanh đạo, là sự nghiệp Địa Ngục đạo. Đó gọi là nghiệp hèn kém.

Nghĩa là sao?

Trong Kinh này nói rất nhiều, mọi người phải chú tâm thấu hiểu.

Ở đây có một tổng cương lãnh nguyên tắc, nguyên lý chung: Phàm những sự nghiệp nào tăng trưởng tham, sân, si, mạn, ghen ghét thì chúng đều là nghiệp hèn kém. Phàm những sự nghiệp nào giảm thiểu tham, sân, si, mạn thì chúng đều là Phật Sự.

***