Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

PHÁP CĂN BẢN CỦA TU HÀNH LÀ KHÉO GIỮ BA NGHIỆP

0