Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

PHÁP GIỚI CỦA DUYÊN GIÁC

TAM THỪA LÀ THANH VĂN, DUYÊN GIÁC, BỒ TÁT

TAM THỪA LÀ THANH VĂN, DUYÊN GIÁC, BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THANH VĂN, DUYÊN GIÁC CHƯA ĐƯỢC XEM LÀ LỚP CHÍNH THỨC

THANH VĂN, DUYÊN GIÁC CHƯA ĐƯỢC XEM LÀ LỚP CHÍNH THỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHỊ THỪA LÀ THANH VĂN VÀ DUYÊN GIÁC

NHỊ THỪA LÀ THANH VĂN VÀ DUYÊN GIÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU MỤC TIÊU LÀ THANH VĂN, DUYÊN GIÁC LÀ TIỂU THỪA

NẾU MỤC TIÊU LÀ THANH VĂN, DUYÊN GIÁC LÀ TIỂU THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỨ THÁNH PHÁP GIỚI THANH VĂN, DUYÊN GIÁC, BỒ TÁT, PHẬT

TỨ THÁNH PHÁP GIỚI THANH VĂN, DUYÊN GIÁC, BỒ TÁT, PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không