Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

PHÁP GIỚI CỦA TRỜI

MƯỜI PHÁP GIỚI - TẬP SÁU - PHÁP GIỚI CỦA TRỜI

MƯỜI PHÁP GIỚI - TẬP SÁU - PHÁP GIỚI CỦA TRỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

ĐÂY LÀ THIÊN NHÂN TRONG CÕI TRỜI VÔ SẮC GIỚI

ĐÂY LÀ THIÊN NHÂN TRONG CÕI TRỜI VÔ SẮC GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẠO ĐỨC CỦA TRỜI CAO HƠN NGƯỜI

ĐẠO ĐỨC CỦA TRỜI CAO HƠN NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ NÓI VỀ CÕI TRỜI DỤC GIỚI

ĐÂY LÀ NÓI VỀ CÕI TRỜI DỤC GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỞI THẾ CÕI TRỜI NÀY, HỌ THUỘC CÕI TRỜI TRƯỜNG THỌ

BỞI THẾ CÕI TRỜI NÀY, HỌ THUỘC CÕI TRỜI TRƯỜNG THỌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỆ NHẤT PHƯỚC TRONG CÕI TRỜI CÕI NGƯỜI

ĐỆ NHẤT PHƯỚC TRONG CÕI TRỜI CÕI NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DỤC GIỚI CÓ SÁU TẦNG TRỜI

DỤC GIỚI CÓ SÁU TẦNG TRỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRONG TRỜI THA HÓA TỰ TẠI KHÔNG CÓ PHẬT THUYẾT PHÁP

TRONG TRỜI THA HÓA TỰ TẠI KHÔNG CÓ PHẬT THUYẾT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ CÕI NGƯỜI NÂNG CAO ĐẾN CÕI TRỜI DỤC GIỚI

TỪ CÕI NGƯỜI NÂNG CAO ĐẾN CÕI TRỜI DỤC GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không