Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

* THIÊN MA, THẦN MA, QUỶ MA, NGƯỜI MA

* THIÊN MA, THẦN MA, QUỶ MA, NGƯỜI MA

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

* CẨM NANG TU ÐẠO - TẬP HAI - TU HÀNH

* CẨM NANG TU ÐẠO - TẬP HAI - TU HÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

* PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ LƯU TỐ VÂN

* PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ LƯU TỐ VÂN

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân

* TẠI SAO THẾ GIỚI CÓ CHIẾN TRANH?

* TẠI SAO THẾ GIỚI CÓ CHIẾN TRANH?

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

* MỘT ÐẠI HỌA CHO NHÂN LOẠI

* MỘT ÐẠI HỌA CHO NHÂN LOẠI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

* CẨM NANG TU ÐẠO - TẬP NĂM - PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

* CẨM NANG TU ÐẠO - TẬP NĂM - PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

* PHẢI CỨU VÃN NGUY CƠ  CỦA THẾ GIỚI

* PHẢI CỨU VÃN NGUY CƠ CỦA THẾ GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* BỨC TRANH DÊ CON QUỲ BÚ MẸ

* BỨC TRANH DÊ CON QUỲ BÚ MẸ

Trình bày: Pháp Sư Thành Đức

* CẨM NANG TU ÐẠO - TẬP TÁM - XUẤT GIA VÀ TẠI GIA

* CẨM NANG TU ÐẠO - TẬP TÁM - XUẤT GIA VÀ TẠI GIA

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

* CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

* CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành