Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❁ TÍN NGUYỆN TRÌ DANH, VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

❁ TÍN NGUYỆN TRÌ DANH, VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TÚC CĂN CỦA MỖI NGƯỜI KHÁC NHAU RẤT NHIỀU

❁ TÚC CĂN CỦA MỖI NGƯỜI KHÁC NHAU RẤT NHIỀU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ KHÔNG THOÁI CHUYỂN LÀ GÌ?

❁ KHÔNG THOÁI CHUYỂN LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ ÂN ĐỨC CỦA A DI ĐÀ PHẬT VƯỢT HƠN CHA MẸ

❁ ÂN ĐỨC CỦA A DI ĐÀ PHẬT VƯỢT HƠN CHA MẸ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TUỲ THUẬN TỰ NHIÊN

❁ BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TUỲ THUẬN TỰ NHIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không