Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❁ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 80
❁ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 4
❁ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

❁ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

Số bài: 600
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 29
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC HUYỀN NGHĨA

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC HUYỀN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

Số bài: 19
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC TINH HOA

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

Số bài: 22
❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 374
❁ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

❁ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

Số bài: 156
❁ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

❁ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

Số bài: 14
❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 289
❁ LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

❁ LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 3
❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 16
❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI TINH HOA LỤC

❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI TINH HOA LỤC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 6
❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA

❁ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 14
❁ BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI

❁ BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 5
❁ PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

❁ PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 28
❁ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA

❁ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 6
❁ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG

❁ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN LƯỢC GIẢNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
VIệt dịch: Cư Sĩ Thiện Kiến, Cư Sĩ Diệu Hà

❁ PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA

❁ PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 3