Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

PHÁP NGỮ THEO CHỦ ĐỀ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❁ NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

❁ NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 8
❁ TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI (2001)

❁ TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI (2001)

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❁ TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI (2006)

❁ TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI (2006)

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❁ HỌC PHẬT ĐÚNG PHÁP

❁ HỌC PHẬT ĐÚNG PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Nhóm Học Làm Người Tốt

Số bài: 8
❁ LỤC ĐỘ GIẢNG GIẢI

❁ LỤC ĐỘ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
VIệt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 12
 ❁ LỤC HÒA LỤC ĐỘ

❁ LỤC HÒA LỤC ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❁ TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

❁ TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 4
❁ PHẬT PHÁP BẤT LY SINH HOẠT

❁ PHẬT PHÁP BẤT LY SINH HOẠT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❁ CÁCH GIÚP NGƯỜI THÂN LÚC HẤP HỐI

❁ CÁCH GIÚP NGƯỜI THÂN LÚC HẤP HỐI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ HÓA GIẢI LÒNG OÁN HẬN SÂU NẶNG

❁ HÓA GIẢI LÒNG OÁN HẬN SÂU NẶNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❁ LÀM THẾ NÀO KHẮC PHỤC BỆNH KHỔ?

❁ LÀM THẾ NÀO KHẮC PHỤC BỆNH KHỔ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❁ TỊNH ĐỘ VẤN ĐÁP

❁ TỊNH ĐỘ VẤN ĐÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhuận Nghi

❁ CHỨNG VÔ LƯỢNG THỌ

❁ CHỨNG VÔ LƯỢNG THỌ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC CẢI TẠO VẬN MẠNG

❁ PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC CẢI TẠO VẬN MẠNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❁ COI TRỌNG NHÂN QUẢ

❁ COI TRỌNG NHÂN QUẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

❁ HỘ TRÌ PHẬT PHÁP

❁ HỘ TRÌ PHẬT PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ PHƯƠNG PHÁP DẠY CON KHI MANG THAI

❁ PHƯƠNG PHÁP DẠY CON KHI MANG THAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

❁ ĐẠI HỘI HOẰNG PHÁP

❁ ĐẠI HỘI HOẰNG PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không