Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

PHÁP NGỮ TUYÊN LƯU CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❁ ĐẠI ÁI VÔ CƯƠNG - HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ NGÀY 30 TẾT NĂM TÂN SỬU 2021

❁ ĐẠI ÁI VÔ CƯƠNG - HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ NGÀY 30 TẾT NĂM TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❁ SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

❁ SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

❁ HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❁ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021 - MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

❁ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021 - MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Hà

❁ NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

❁ NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ VỀ BỆNH VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA

❁ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ VỀ BỆNH VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

❁ THẦN ÁI THẾ NHÂN

❁ THẦN ÁI THẾ NHÂN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 23
❁ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

❁ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây, Cư Sĩ Phước Tịnh, Cư Sĩ Mộ Tịnh

Số bài: 3
❁ HỘ THẾ TIÊU TAI, DẠY HỌC ĐỨNG ĐẦU

❁ HỘ THẾ TIÊU TAI, DẠY HỌC ĐỨNG ĐẦU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

❁ NGUỒN GỐC CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

❁ NGUỒN GỐC CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 4
❁ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

❁ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 7
❁ PHÁP ÂM TUYÊN LƯU

❁ PHÁP ÂM TUYÊN LƯU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 6
❁ THẦN YÊU THƯƠNG THẾ NHÂN

❁ THẦN YÊU THƯƠNG THẾ NHÂN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Nhóm Học Làm Người Tốt

❁ HỌC PHẬT VẤN ĐÁP

❁ HỌC PHẬT VẤN ĐÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 6
❁ HỎI ĐÁP TRỢ NIỆM KHI LÂM CHUNG

❁ HỎI ĐÁP TRỢ NIỆM KHI LÂM CHUNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 8
❁ BÀI NÓI CHUYỆN TẠI PHÁP HỘI KỶ NIỆM ÂN ĐỨC THIỆN HỘ CỦA CHƯ VỊ SƯ TRƯỞNG

❁ BÀI NÓI CHUYỆN TẠI PHÁP HỘI KỶ NIỆM ÂN ĐỨC THIỆN HỘ CỦA CHƯ VỊ SƯ TRƯỞNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ