Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

PHẬT GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ GIÁO DỤC TÔN GIÁO, HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO

PHẬT GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ GIÁO DỤC TÔN GIÁO, HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO
0