Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC

PHẬT PHÁP SUY Ở CHỖ NÀO? CHẲNG CÓ GIỚI LUẬT!

PHẬT PHÁP SUY Ở CHỖ NÀO? CHẲNG CÓ GIỚI LUẬT!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP TRỌNG THỰC CHẤT KHÔNG TRỌNG HÌNH THỨC

PHẬT PHÁP TRỌNG THỰC CHẤT KHÔNG TRỌNG HÌNH THỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP VÀ HỌC THUẬT THẾ GIAN KHÁC NHAU Ở CHỖ NÀY

PHẬT PHÁP VÀ HỌC THUẬT THẾ GIAN KHÁC NHAU Ở CHỖ NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP VÀ HỌC THUẬT THẾ GIAN KHÁC NHAU Ở CHỖ NÀY

PHẬT PHÁP VÀ HỌC THUẬT THẾ GIAN KHÁC NHAU Ở CHỖ NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÔNG HIỂU, NÓI PHẬT GIÁO LÀ MÊ

RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÔNG HIỂU, NÓI PHẬT GIÁO LÀ MÊ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SỰ THỌ DỤNG CHÂN THẬT NƠI PHẬT PHÁP

SỰ THỌ DỤNG CHÂN THẬT NƠI PHẬT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỔNG CƯƠNG LĨNH TỔNG NGUYÊN TẮC CỦA PHẬT GIÁO

TỔNG CƯƠNG LĨNH TỔNG NGUYÊN TẮC CỦA PHẬT GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Ở TRONG CỬA PHẬT LÀ ĐỂ HỌC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO

Ở TRONG CỬA PHẬT LÀ ĐỂ HỌC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng