Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

SAU KHI ĐÃ KẾT THÀNH ĐẠI NGUYỆN, LẠI CÒN NĂM KIẾP TU HÀNH ĐỂ THỰC HÀNH NGUYỆN

0