Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

SỰ NGHIỆP NÀO GIẢM THIỂU THAM SÂN SI MẠN, THÌ ĐỀU LÀ PHẬT SỰ

MỖI CÁ NHÂN CHÚNG TA TIẾC PHÁP, SẼ MẮC QUẢ BÁO NGU SI

MỖI CÁ NHÂN CHÚNG TA TIẾC PHÁP, SẼ MẮC QUẢ BÁO NGU SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHO NÊN ĐỨC PHẬT DẠY THAM SÂN SI LÀ TAM ĐỘC

CHO NÊN ĐỨC PHẬT DẠY THAM SÂN SI LÀ TAM ĐỘC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GỐC RỄ CỦA PHIỀN NÃO LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI

GỐC RỄ CỦA PHIỀN NÃO LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LỬA THIÊU RỪNG CÔNG ĐỨC, LỬA LÀ SÂN HẬN

LỬA THIÊU RỪNG CÔNG ĐỨC, LỬA LÀ SÂN HẬN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không