Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

SỰ NGHIỆP NÀO GIẢM THIỂU THAM SÂN SI MẠN, THÌ ĐỀU LÀ PHẬT SỰ

❀ CHO NÊN ĐỨC PHẬT DẠY THAM SÂN SI LÀ TAM ĐỘC

❀ CHO NÊN ĐỨC PHẬT DẠY THAM SÂN SI LÀ TAM ĐỘC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ GỐC RỄ CỦA PHIỀN NÃO LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI

❀ GỐC RỄ CỦA PHIỀN NÃO LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không