Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

SỰ NGHIỆP NÀO GIẢM THIỂU THAM SÂN SI MẠN, THÌ ĐỀU LÀ PHẬT SỰ

*  LỬA THIÊU RỪNG CÔNG ĐỨC, LỬA LÀ SÂN HẬN

* LỬA THIÊU RỪNG CÔNG ĐỨC, LỬA LÀ SÂN HẬN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

* NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* NGƯỜI TRỜI SẮC GIỚI KHÔNG CÓ SÂN HẬN

* NGƯỜI TRỜI SẮC GIỚI KHÔNG CÓ SÂN HẬN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* SIÊNG TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, THAM SÂN SI LIỀN MẤT

* SIÊNG TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, THAM SÂN SI LIỀN MẤT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* THAM SÂN SI MẠN THÌ HIỆN RA YÊU MA QUỶ QUÁI

* THAM SÂN SI MẠN THÌ HIỆN RA YÊU MA QUỶ QUÁI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không