Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

SỰ NGHIỆP NÀO GIẢM THIỂU THAM SÂN SI MẠN, THÌ ĐỀU LÀ PHẬT SỰ

❋ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

❋ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 7
❋ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

❋ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây, Cư Sĩ Phước Tịnh, Cư Sĩ Mộ Tịnh

Số bài: 3
❋ PHÓNG VIÊN PHỎNG VẤN PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❋ PHÓNG VIÊN PHỎNG VẤN PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 2
❋ ĐẠI NẠN TRƯỚC MẮT QUAY ĐẦU LÀ BỜ

❋ ĐẠI NẠN TRƯỚC MẮT QUAY ĐẦU LÀ BỜ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

❋ CHIA SẺ VỀ BÍ MẬT CỦA NIỆM LỰC

❋ CHIA SẺ VỀ BÍ MẬT CỦA NIỆM LỰC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 10
❋ HỌC VI NHÂN SƯ, HÀNH VI THẾ PHẠM

❋ HỌC VI NHÂN SƯ, HÀNH VI THẾ PHẠM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 17
❋ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI

❋ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❋ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

❋ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❋ ĐÂY GỌI LÀ PHẬT SỰ

❋ ĐÂY GỌI LÀ PHẬT SỰ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ Ý NIỆM THAM SÂN SI LÀ LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

❋ Ý NIỆM THAM SÂN SI LÀ LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ THAM SÂN SI, ĐÂY LÀ ÁC

❋ THAM SÂN SI, ĐÂY LÀ ÁC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ TAM ĐỘC LÀ THAM SÂN SI, TAM ÁC LÀ SÁT ĐẠO DÂM

❋ TAM ĐỘC LÀ THAM SÂN SI, TAM ÁC LÀ SÁT ĐẠO DÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

❋ Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không