Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

SỰ NGHIỆP NÀO GIẢM THIỂU THAM SÂN SI MẠN, THÌ ĐỀU LÀ PHẬT SỰ

❃ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

❃ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 7
❃ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

❃ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây, Cư Sĩ Phước Tịnh, Cư Sĩ Mộ Tịnh

Số bài: 3
❃ PHÓNG VIÊN PHỎNG VẤN PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❃ PHÓNG VIÊN PHỎNG VẤN PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 2
❃ ĐẠI NẠN TRƯỚC MẮT QUAY ĐẦU LÀ BỜ

❃ ĐẠI NẠN TRƯỚC MẮT QUAY ĐẦU LÀ BỜ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

❃ CHIA SẺ VỀ BÍ MẬT CỦA NIỆM LỰC

❃ CHIA SẺ VỀ BÍ MẬT CỦA NIỆM LỰC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 10
❃ HỌC VI NHÂN SƯ, HÀNH VI THẾ PHẠM

❃ HỌC VI NHÂN SƯ, HÀNH VI THẾ PHẠM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 17
❃ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI

❃ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

❃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ NGỪA QUẤY DỨT ÁC

❃ NGỪA QUẤY DỨT ÁC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ BÀI KHAI THỊ TRONG ĐẠI LỄ TẾ TỔ 11 - 06 - 2017

❃ BÀI KHAI THỊ TRONG ĐẠI LỄ TẾ TỔ 11 - 06 - 2017

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ LÀM THẾ NÀO CỨU VÃN PHONG HÓA XÃ HỘI?

❃ LÀM THẾ NÀO CỨU VÃN PHONG HÓA XÃ HỘI?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ LÀM SAO THẾ GIỚI HÒA BÌNH?

❃ LÀM SAO THẾ GIỚI HÒA BÌNH?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

❃ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

❃ Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ MẶT TRÁI CỦA GIỚI ĐỊNH TUỆ LÀ THAM SÂN SI

❃ MẶT TRÁI CỦA GIỚI ĐỊNH TUỆ LÀ THAM SÂN SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không