Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

TẠI SAO CHÚNG TA TU HÀNH, NGÀY NGÀY VẪN SANH PHIỀN NÃO, NGÀY NGÀY TU HÀNH CÔNG PHU KHÔNG CÓ ĐỊNH LỰC?

0