Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

TẠI SAO XUẤT GIA TẠI GIA TU HÀNH KHÔNG THÀNH TỰU BẰNG CỔ NHÂN?

0