Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

TÁM VẠN BỐN NGÀN PHÁP MÔN, HẾT THẢY ĐỀU TU THIỀN ĐỊNH

TRÌ GIỚI ĐƯỢC TÂM THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG LÀ ĐỊNH

TRÌ GIỚI ĐƯỢC TÂM THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG LÀ ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHẤT TÂM CHUYÊN TRÚ CHÍNH LÀ THIỀN ĐỊNH

NHẤT TÂM CHUYÊN TRÚ CHÍNH LÀ THIỀN ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT BỒ TÁT CÓ THIỀN ĐỊNH RẤT SÂU

PHẬT BỒ TÁT CÓ THIỀN ĐỊNH RẤT SÂU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬT SỰ THIỀN ĐỊNH LÀ CHẾ TÂM VÀO MỘT CHỖ

THẬT SỰ THIỀN ĐỊNH LÀ CHẾ TÂM VÀO MỘT CHỖ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI NĂM HỌC TẬP MỘT BỘ KINH, MỘT PHÁP MÔN

MƯỜI NĂM HỌC TẬP MỘT BỘ KINH, MỘT PHÁP MÔN

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

THIỀN ĐỊNH THẾ GIAN LÀ TỨ THIỀN BÁT ĐỊNH

THIỀN ĐỊNH THẾ GIAN LÀ TỨ THIỀN BÁT ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ TRONG THIỀN ĐỊNH BUÔNG BỎ PHÂN BIỆT CHẤP TRƯỚC

TỪ TRONG THIỀN ĐỊNH BUÔNG BỎ PHÂN BIỆT CHẤP TRƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ THIỀN ĐỊNH CÓ THỂ ĐỘT PHÁ TẦNG KHÔNG GIAN

VÌ THIỀN ĐỊNH CÓ THỂ ĐỘT PHÁ TẦNG KHÔNG GIAN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÁI NÀY CHÍNH LÀ PHÁP MÔN PHƯƠNG TIỆN ĐẠI TỪ, ĐẠI BI

CÁI NÀY CHÍNH LÀ PHÁP MÔN PHƯƠNG TIỆN ĐẠI TỪ, ĐẠI BI

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

CHỌN LỰA PHÁP MÔN RẤT QUAN TRỌNG

CHỌN LỰA PHÁP MÔN RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không