Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO LÀ NỀN TẢNG ĐỂ LÀM NGƯỜI

❁ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 80
❁ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

❁ PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 4