Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

THỌ MẠNG CỦA TỨ THIÊN VƯƠNG LÀ NĂM TRĂM NĂM, NĂM TRĂM NĂM NÀY LÀ CỦA CÕI TRỜI

THỌ MẠNG CỦA TỨ THIÊN VƯƠNG LÀ NĂM TRĂM NĂM, NĂM TRĂM NĂM NÀY LÀ CỦA CÕI TRỜI
0