Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ

THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ - TẬP MỘT

THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ - TẬP MỘT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ - TẬP HAI

THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ - TẬP HAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không