Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

TRỜI PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ, LÀ TẦNG TRỜI CAO NHẤT CỦA TRỜI VÔ SẮC GIỚI

TRỜI PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ, LÀ TẦNG TRỜI CAO NHẤT CỦA TRỜI VÔ SẮC GIỚI
0