Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

TRỜI THỨ SÁU CỦA CÕI DỤC GIỚI, CHÍNH LÀ THA HÓA TỰ TẠI THIÊN

TRỜI THỨ SÁU CỦA CÕI DỤC GIỚI, CHÍNH LÀ THA HÓA TỰ TẠI THIÊN
0