Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

GIÚP BẠN THÀNH PHẬT TRONG MỘT ĐỜI, ĐÂY LÀ ĐỈNH CAO NHẤT

VIỆC THÀNH PHẬT THỰC SỰ DỄ, QUẢ THẬT KHÔNG KHÓ

VIỆC THÀNH PHẬT THỰC SỰ DỄ, QUẢ THẬT KHÔNG KHÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHĨ PHẬT SẼ THÀNH PHẬT, NGHĨ BỒ TÁT SẼ THÀNH BỒ TÁT

NGHĨ PHẬT SẼ THÀNH PHẬT, NGHĨ BỒ TÁT SẼ THÀNH BỒ TÁT

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

ĐẾN BÊN KIA CHẮC CHẮN THÀNH PHẬT

ĐẾN BÊN KIA CHẮC CHẮN THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không