Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

TRONG TRỜI THA HÓA TỰ TẠI KHÔNG CÓ PHẬT THUYẾT PHÁP

TRONG TRỜI THA HÓA TỰ TẠI KHÔNG CÓ PHẬT THUYẾT PHÁP
0