Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

TỪ CÕI NGƯỜI NÂNG CAO ĐẾN CÕI TRỜI DỤC GIỚI

TỪ CÕI NGƯỜI NÂNG CAO ĐẾN CÕI TRỜI DỤC GIỚI
0