Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

TU THÀNH CÔNG THIỀN ĐỊNH LÀ TRỜI TỨ THIỀN, TU THÀNH CÔNG VÔ TƯỞNG ĐỊNH LÀ TRỜI TỨ KHÔNG

TU THÀNH CÔNG THIỀN ĐỊNH LÀ TRỜI TỨ THIỀN, TU THÀNH CÔNG VÔ TƯỞNG ĐỊNH LÀ TRỜI TỨ KHÔNG
0