Luïc ñaïo chuùng sanh meâ chöù khoâng giaùc
Taø chöù khoâng chaùnh
Nhieãm chöù khoâng tònh

nhulai.vn

TỨ THIỀN GỒM MƯỜI TÁM TẦNG TRỜI, LÊN CAO HƠN CÒN CÓ TỨ KHÔNG THIÊN

TỨ THIỀN GỒM MƯỜI TÁM TẦNG TRỜI, LÊN CAO HƠN CÒN CÓ TỨ KHÔNG THIÊN
0